کمیته برگزاری
سید یحیی صفوی
رئیس
استاد، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
پست الکترونیکی: director.iiwfs [at] gmail.com
شورای سیاستگذاری
محمد رحیمیان
رئیس
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rahimian [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
محمدباقر خرمشاد
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mb.khorramshad [at] gmail.com
کمیته اجرایی
سید حمزه صفوی
دبیر اجرایی
استادیار، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: safavi [at] ut.ac.ir