الف)آینده سیاست و امنیت در جهان اسلام

- حکمرانی و سیاستگزاری در جهان اسلام

-  جریان های فکری، گروه‌ها و احزاب سیاسی در جهان اسلام

- همگرایی و واگرایی در جهان اسلام: فرصتها و چالشها، چشم انداز آینده

- تحولات ژئوپلیتیکی در جهان اسلام

- سازمان های بین المللی و ساز و کارهای چندجانبه گرایی در جهان اسلام

- دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسلام

- عوامل موثر بر تحولات جهان اسلام: قدرتهای فرامنطقه ای و ساختار نظام بین الملل

- قابلیتها و هزینه‌های نظامی در جهان اسلام

- امنیت و جنگهای آینده(جنگ سایبری و...)

-روابط امنیتی کشورهای اسلامی و سازوکارهای امنیت در جهان اسلام

-اسلام سیاسی و آینده جهان اسلام

- قدرتهای منطقه ای و آینده جهان اسلام

- آینده پژوهی تعاملات سیاسی- امنیتی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

ب)آینده اقتصاد در جهان اسلام

-بانکداری اسلامی و آینده جهان اسلام

 اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی و روابط شمال و جنوب

- اقتصاد حلال و سبک زندگی اسلامی

- اقتصاد تروریسم و گروه های تروریستی

- اقتصاد انرژی در جهان اسلام

- شفافیت اقتصادی و فساد

- اقتصاد گردشگری در جهان اسلام

- سیستم حمل و نقل در کشوهای اسلامی

- همکاری های اقتصادی در جهان اسلام: فرصت ها و چالشها

- آینده پژوهی تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

ج)آینده تحولات اجتماعی در جهان اسلام

- مد و سبک زندگی اسلامی

-مهاجرت و پناهندگی در جهان اسلام

-نقش زنان در روند توسعه در کشورهای اسلامی

-نقش نخبگان و طبقه متوسط در تحولات اجتماعی جهان اسلام

-  شهرنشینی و توسعه در جهان اسلام

-نابرابری و عدالت اجتماعی در کشوهای اسلامی

-رسانه های نوین و ارتباطات در جهان اسلام

- آینده پژوهی تعاملات اجتماعی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

د) آینده ی علم و فناوری در جهان اسلام

- فناوری اطلاعات در جهان اسلام

- صنعت و تکنولوژی در جهان اسلام

- مرزهای دانش و آینده جهان اسلام (فضایی، نانوتکنولوژی، بیو تکنولوژی، علوم شناختی و ...)

- آینده پژوهی تعاملات علمی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

ه) آینده محیط زیست در جهان اسلام

- امنیت زیست محیطی در جهان اسلام

- تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) در جهان اسلام

- هیدروپلیتیک و  بحران آب در جهان اسلام

- آلودگی هوا در کشورهای اسلامی

- بهداشت و سلامت در جهان اسلام

- امنیت غذایی در جهان اسلام

- آینده پژوهی تعاملات زیست محیطی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

 و) آینده تمدن، فرهنگ و ارزشها در جهان اسلام

- آموزش و پرورش در جهان اسلام

- ژئوکالچر و همگرایی فرهنگی در جهان اسلام

- افراط گرایی دینی در جهان اسلام

- هویت و قومیت در جهان اسلام

- تمدن نوین اسلامی و آینده جهان اسلام

-  نسبت انقلاب اسلامی ایران و نظام بین الملل

-آینده جایگاه ایران و جهان اسلام در هندسه قدرت جهانی

- آینده پژوهی تعاملات فرهنگی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه تمدنی ایران در آینده جهان اسلام