1397-08-29
1397-08-30
1397-09-01
1397-12-20
آغاز ثبت نام برای شرکت در کنفرانس 1398-01-24
آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در کنفرانس 1398-02-06
مسابقه
یک مسئله-یک راه حل
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-12-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-01-15
1398-02-08 09:00
1398-02-09 17:00