1397-11-20
آغاز ثبت نام برای شرکت در کنفرانس 1397-11-30
مسابقه
یک مسئله-یک راه حل
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-12-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-01-15
1398-02-08 09:00
1398-02-09 17:00